تبلیغات
هنر رزم ایرانی( پرتوآ) - مسابقات قهرمانی کشور تهران 1389
رزم ایرانی
صحنه دادن مدال و حکم قهرمانی


برادران یگان ویژه


استاد سجاد محمد خانی (عزیز دل برادر)